Kallelse till årsmöte 2014

Söndag den 16 mars kl 14.00 – 16.30
(sen åker vi till ordinarie träning).
Plats; hemma hos Stig Mattson, Björlandavägen 21 (det finns katter i hemmet).

O.S.A. senast den 9 mars här.

För att ta del av dokumenten verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse använd länken som följde med i kallelsen. Har du inte kvar den kontakta Tina, tina.nahkuri@gmail.com

Medlemsavgift ska vara betald senast den 9 mars för att kunna rösta.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Justering av stadgar.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d. (X antal) revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e. (X antal) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud, SSDF.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Instruktörsträffen!

På tisdag nästa vecka har vi instruktörsträff. Det är en träff för alla oss som dykt i klubben i några år och som gått instruktörsutbildning. Det är inte bara en träff för de som i nuläget är instruktörer för en grupp.

På instruktörsträffen kommer vi att diskutera lite olika saker, dels vår utbildning och träningen som vi bedriver på Valhalla och Lundby, men vi vill också diskutera mer övergripande frågor. Vad vill vi göra i klubben? Vilka inriktningar vill vi ha? Vad vill du göra? Alla har inte möjlighet och tid att regelbundet träna en grupp på Lundby, men de flesta av oss har idéer om vad vi bör satsa mer på.

Anmäl dig till Tina och kom på tisdag så kan vi tillsammans göra helt nya saker inom klubben. Kostar det pengar så söker vi medel för det, det finns pengar att äska. Det enda sättet vi kan få den klubb vi vill ha är att göra det vi vill.

Varmt välkomna på tisdag!