Årsmöte kallelse (vilande)

Årsmöte 2017

Dokument till årsmötet finns under kallelsen och valberedningens förslag.

Kallelse till årsmöte 2017

Juniordykarnas årsmöte går av stapeln den 26 mars kl 14.00 – 16.00 i Lundbybadets konferensrum på Lantmannagatan 5 i Göteborg. 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlems avgifter.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) Val av föreningens ordförande för en tid av två år.
b) Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) Fyllnadsval av ledamot på ett år (vid behov)
d) Val av en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år. 
e) Val av en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Valberedningens förslag

• Simon Peterson väljs på 2 år till ordförande

• Roger Olausson väljs på 2 år till ledarmot
• Gabriel Manne väljs på 2 år till ledarmot
• Ann-Sofie Nilsson väljs på 2 år till ledarmot

• Per Olsson väljs på 1 år som suppleant

• Oskar Strand sitter ett år till
• Peter Johnsen sitter ett år till
• Alma Wetterek sitter ett år till
• Johan Lindqvist sitter ett år till
• Stig Mattson sitter ett år till

• Hans Fogelberg väljs till revisor
• Maret Sooaru väljs till revisorssuppleant

• Piero Giobbi avgår
• Andrea Olsson avgår

Dokument

Stadgar Juniordykarna
Motion till Juniordykarnas årsmöte 2017
Styrelsen svar på inkommen motion
Årsredovisning 2016
Budget
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse 2016